Get Adobe Flash player

PROGRAM EKSTRA KURIKULER

ROHANI ISLAM (ROHIS)

SMA NEGERI 1 LEBAKWANGI

 

A. IFTITAH  (RUANG LINGKUP ROHIS)

1.       Pengertian

Rohani Islam” terdiri dari dua suku kata yakni “Rohani dan Islam” .   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Rohani mempunyai arti Berupa roh, yang bertalian dengan roh sedangkan Islam adalah “ Agama yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW, berpedoman pada kitab suci Al-qur’an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah Swt.

Sedangkan menurut bahasa Arab, secara lafaz Islam mempunyai arti menundukan wajah (QS. 4:125), berserah diri (QS.3:83), suci, bersih (QS.26:89), selamat, sejahtera (QS.6:54), dan perdamaian (QS, 47:35. Dengan pengertian lafaz ini dapat disimpulkan bahwaIslam mempunyai sifat yang selalu melekat di dalamnya yaitu berserah diri dan wujud perdamaian. Kalimat Islam di dalam Al-qur’an disebut sebagai ad-diin (QS.3:19,85) yang berarti sebuah sistem ataui aturan hidup yang menyeluruh dan lengkap.

Dari berbagai pendekatan istilah/pengertian tersebut di atas Ekskul ROHANI ISLAM (ROHIS) mempunyai arti Sebuah Program Ekstra Kurikuler yang kegiatannya terfokus kepada peningkatan pengetahuan / pemaham  / keterampilan dan sikap berbasis ke-Islaman yang pada akhirnya dapat mengantarkan siswa menjadi Generasi Masdiri Berakhlaq Mulia.

2.       Tujuan

-     Tujuan Umum

Membantu siswa dalam menuntaskan pembelajaran secara menyeluruh serta mempunyai kecakapan hidup berbasis Iman dan Taqwa (Imtaq)

-    Tujuan khusus

Dapat membaca Al-qur’an dengan baik dan benar, mempunyai semangat dalam melaksanakan ibadah, Berakhlak mulia, Mengetahui dasar-dasar dalam berda’wah, mengetahui dasar-dasar pembinaan remaja masjid, mengetahui dasar-dasar manajemen Masjid, Menguasai methoda pembelajaran IQRO’, Mengetahui manajemen pendirian dan pengelolaan pengajian anak-anak.

3.       Keanggotaan

-     Anggota Biasa

Yaitu angota ROHIS hasil perekrutan melalui proses seleksi yang terdiri dari kelas X (sepuluh). Masa keanggotaan pada umumnya selama 4 (empat) semester.

-    Anggota Luar Biasa (Anggota Kehormatan)

Yakni terdiri dari aktivis ROHIS senior (Kelas XII) yang masih turut aktif dalam ekskul ROHIS

4.       Kepengurusan

Kepengurusan ROHIS terdiri dari anggota ROHIS yang sudah memenuhi kreteria, dipilih melalui Musyawarah Besar (MUBES) anggota untuk masa jabatan selama satu tahun.

B. PROGRAM KERJA EKSKUL ROHIS

PROGRAM KERJA UMUM

1.   Ketua/Wakil Ketua :

Melaksanakan seluruh program kerja organisasi sesuai berdasarkan hasil Musyawarah Besar (MUBES) atau kesepakatn pengurus.

2.    Sekretaris/Wakil Sekretaris

Melaksanakan seluruh administrasi organisasi, (buku Induk anggota /   Program Kerja surat menyurat)

3.     Bendahara/Wakil Bendahara

Melaksanakan admninistrasi keuangan organisasi meliputi pemasukan dan pegeluaran.

PROGRAM KERJA KHUSUS

BIDANG-BIDANG

1.    Bidang Dana & Usaha

a.        Pengelolaan Infak Jum’at dan Infak Lainnya

(Penarikan, Pencatatan, Pendistribusian dan Pelaporan)

b.        Menggali potensi dana dari anggota

c.        Menggali sumber dana dari sumber lain yang halal dan tidak   mengikat

2.   Bidang Syiar & Da’wah

a.       Menyelenggarakan Program Pembinaan mingguan ( Setiap hari Kamis )

-          Menyusun Jadwal kegiatan  ( materi dan pemateri )

-          Mengelompokan anggota menjadi kelompok-kelompok tadarus / Kajian

-          Membuat dan melaksanakan pengabsenan anggota

-          Mengkoordinir Pengabsenan kegiatan sholat Jum’at

b.       Melaksanakan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)

-          Menyusun program kegiatan untuk setiap hari besar Islam

-          Bersama dengan ketua ROHIS menyusun panitia pelaksana

3. Bidang Pengembangan Tilawatil Qur’an

a.   Menyusun kelompok  tadarus Al-qur’an

b.   Memantau kegiatan tadarus Al-qur’an

c.   Bersama Ketua  / Wakil Ketua Mengisi (Menandatangani) buku

KAPENDIS (Kegiatan Nilai-Nilai Dasar Islam)

d.   Melaksanakan MTQ Antar  Kelas

e.   Mengikuti MTQ di tingkat Kabupaten

4.       Bidang Kaderisasi

a.   Melaksanakan Kegiatan Solat & Ta’lim Duha

-    Melaksanakan Gegiatan Ta’aruf Rohis  (KATARIS)

-    Menyusun jadwal petugas (pemateri dan MC) ta’lim duha

-    Mengisi Buku Agenda kegiatan Shalat dan Ta’lim Duha

b.   Melaksanakan program penerimaan anggota baru

c.   Melaksanakan kegiatan Munakosah / Ujian Kenaikan Tingkat

5.       Bidang Seni Budaya Islam

a.       Membentuk/Memajukan Group Nasyid/Qosidah

b.       Melaksanakan perekrutan anggota Nasyid/Qosidah

c.       Menyusun Program Latihan

d.       Menyelenggarakan Lomba Nasyid/Qosidah internal/Eksternal

e.       Mengikuti Perlombaan Nasyid/Qosidah tingkat Kabupaten

 

C. KURIKULUM PEMBINAAN

Penanaman Keimanan

1.       Mengenal Allah

a.   Melalui Naqli

b.  Melalui Akal

c.   Melalui hati

2.       Allah Pencipta Alam Gaib

a.   Pencipta Malaikat

b.   Pencipta  Jin

c.   Pencipta  Alam akhirat

-   Alam barzah

-   Yaumul hisab

3.   Fungsi  Iman Kepada Allah

Berakhlaq Mulia Sebagai  Upaya  Takorub Kepada Allah.

3.       Antara Ritual dan Nilai

4.       Misi Utama Rosulullah

5.       Mentauladani Akhlaq Rosul, Sahabat dan para Shalihin.

Life Skill   ( Kecakapan Hidup Berbasis Imtaq ).

1.       Penguasaan Cara Cepat Membaca Al-qur’an ( Metoda Iqro )

2.       Strategi Dakwah  melalui Hubungan antar Manusia  ( Silaturrahim )

3.       Penguasaan Memandu Acara ( MC )

4.       Manajemen Pengelolaan Masjid

D. PENUTUP

Acuan program kegiatan ekskul Rohis yang tercermin pada uraian di atas dalam rangka mebantu para anggotanya menuju generasi muda yang mandiri berakhlak mulia, sukses dalam study bermanfaat bagi dirinya, keluarga serta masyarakat sekitar. Amin.

 

2 Responses to “ROHIS”

Leave a Reply